Scroll Top
Algemene voorwaarden

1. Identiteit van Da-Lise

Hazelaar 116
5664 VL Geldrop
Nederland

E-mailadres: info@da-lise.com

KvK-nummer: 73503843

Btw-identificatienummer: NL002218012B80

2. Het aanbod

2.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Da-Lise gebruikt afbeeldingen die een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten bieden. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Da-Lise niet. Alle tassen aangeboden door Da-Lise worden met de hand vervaardigd. Producten kunnen derhalve minimaal afwijken van de afbeeldingen en specificaties die worden getoond.

2.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

3. Herroepingsrecht

3.1 U heeft het recht uw bestelling, via de website, tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren en retourneren. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar Da-Lise zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Da-Lise geretourneerd worden, inclusief het formulier voor herroeping, bijlage 1. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@da-lise.com. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na ontvangen van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

3.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. producten en/of toebehoren die in gebruik zijn genomen door de consument
b. die door Da-Lise tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument
c. die duidelijk persoonlijk van aard zijn

4. Verplichting van de consument tijdens de bedenktijd

4.1 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

Bij verwijdering van de door Da-Lise bevestigde label(s) wordt aangenomen dat het product in gebruik is genomen en vervallen de rechten zoals genoemd in artikel 3.

4.2 De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

5. Garantie

Ontvangt u een beschadigd product of gaat er binnen 6 maanden vanaf de besteldatum iets aan kapot? Dat is zeker niet de bedoeling! Neem dan contact met ons op via info@da-lise.com.
Graag ontvangen wij hierbij de volgende informatie:

  • een kopie van uw aankoopbewijs;
  • een omschrijving van het defect;
  • een duidelijke foto van het defect.

Hierna zal Da-Lise de schade beoordelen en u binnen 14 dagen (indien mogelijk) een passende oplossing bieden.

U heeft geen recht op garantie bij:

a. val-, stoot- en/of waterschade;
b. ‘normale’ slijtage aan de tas, waaronder begrepen verkleuring van het leder door toedoen van huidcontact en onder invloed van zonlicht;
c. schade toegebracht door de consument zelf;
d. schade ontstaan door verkeerd gebruik;
e. schade door onderhoud/reparatie die niet door Da-Lise is uitgevoerd.

6. De prijs

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw

7. Levering en uitvoering

7.1 Da-Lise zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

7.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Da-Lise kenbaar heeft gemaakt.

7.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Da-Lise geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

7.4 Na ontbinding conform het vorige lid zal Da-Lise het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

7.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Da-Lise tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Da-Lise bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8. Betaling

Je betaalt bij ons veilig en betrouwbaar online. Alle betalingen vinden plaats middels een beveiligde verbinding en dienen vooraf te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.
Da-Lise accepteert de volgende betalingsmethoden:

  • IDEAL
  • PAYPAL
  • MasterCard
  • Maestro
  • Visa
  • American Express

9. Geschillen

Op overeenkomsten tussen Da-Lise en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Bijlage: formulier voor herroeping